Faydalı bilgiler

ARSA SATIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Alıcının Kimliği Sahip olunan mülkü satarken satın alacak kişinin kimliğinin tespitinde büyük önem vardır. Bilhassa satışın taksitlerle yapıldığı durumlarda satın alan kişi ile taksitleri ödemeyi taahhüt eden kişinin aynı olması hususuna hassasiyetle dikkat edilmelidir. Satış Sözleşmesi Yapılırken Türk Hukuk sisteminde gayrimenkul alım satımları ancak tapu...

Yatırım Terimler Sözlüğü

AÇIĞA ALIŞ : Yatırım hesabında para olmadığı halde aracı kurumdan kredi sağlayarak belli günde satmak suretiyle yapılan hisse senedi alışlarıdır. AÇIĞA SATIŞ : Bir hissenin alışı olmadan,yüksek fiyattan satıp,hissenin değeri düştüğünde alış yapmaktır. AÇIK EMİR : İptal talimatı verilene kadar geçerli olan emirdir. AÇILIŞ FİYATI...

Yola Terk Haritaları Nedir?

Tanım : Yola terk haritalari imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlerni nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır. İstenen Belge ve Bilgiler :Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,Taşınmaz malın bulundugu yere göre Belediye Encümeni...

Tevhit (Birleştirme) Nedir?

Tanım : Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir. İstenen Belge ve Bilgiler :- Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,- Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,- Taşınmaz mal...

Miktar Tashihi (Teknik Hataların Düzeltilmesi) Nasıl Yapılır?

Tanım : 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesiyle "Kadastrosu kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce re’sen düzeltilir." hükmüyle Kadastro tesbitleri sırasında, taşınmazların geometrik durumları tesbit edilirken ölçü,...

Sınırlandırma Haritası Nedir?

Tanım : Sınırlandırma haritası, tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır. İstenen Belge ve Bilgiler :Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname...

Parselasyon (İmar Haritaları) Nedir?

Tanım : Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından re’sen yapılan ya da yaptırılan haritalardır. İstenen Belge ve Bilgiler :Parselasyon planının onaylandığı ilan edilerek kesinleştiğini bildiren ve tapuya tescili isteyen ilgili idarenin yazılı talebi,Parselasyonun...

Parselin Yerinde Gösterilmesi

Tanım : Taşınmaz malın bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir. İstenen Belge ve Bilgiler :Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneğiTaşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve...

Köy Yerleşim Haritaları

Tanım : Köy yerleşim haritaları, 442 sayılı Köy Kanununa ek 3367 sayılı Kanun ve Köy Yerleşme Alan Uygulama Yönetmeliği'ne göre yapılan haritalardır. İstenen Belge ve Bilgiler :Köy yerleşim haritalarının Valilik'çe onaylanarak kesinleştiğini belirten ve tescil talebini içeren Valilik yazısı,Düzenleme sahası içerisindeki taşınmaz malların tapu kayıt...

Yoldan İhdas Haritaları

Tanım : Yoldan ihdas, imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır. İstenen Belge ve Bilgiler : Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliğinin yoldan ihdas işleminin kontrol ve tescilini talep eden yazısı,İhdasa ilişkin Belediye Encümeni yada İl idare kurulu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin...

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak