Miktar Tashihi (Teknik Hataların Düzeltilmesi) Nasıl Yapılır?

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesiyle “Kadastrosu kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce re’sen düzeltilir.” hükmüyle Kadastro tesbitleri sırasında, taşınmazların geometrik durumları tesbit edilirken ölçü, tersimat ve teknik hesaplarlardan doğan fenni hataların idari yoldan düzeltilmesidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :
Kadastro Müdürlüğünce düzenlenen değişiklik beyannamesi ve rapor.
Malikin veya maliklerin nüfus hüviyet cüzdanları veya pasaportları, malik veya malikler bizzat müracaat etmiyorlarsa miktar tashihi işlemi için açık yetkinin bulunduğu düzenleme şeklinde vekaletnameleri ile vekilin nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu.
Malik veya maliklerin veya vekaleten yapılıyorsa temsilcinin (vekilin) bir fotoğrafı. 

İzlenecek yol :
Kesinleşmiş tutanaklardaki fenni hataların düzeltilmesi için kadastro müdürlüğüne başvurulduğunda veya kadastro müdürlüğünce böyle bir hatanın farkına varıldığında Kadastro Müdürlüğünce düzenlenen rapor ve değişiklik beyannamesi.

İşlemin Mali Yönü :
Kadastro Kanununun 41. maddesine göre yapılacak miktar tashihinde herhangi bir harç tahsil edilmemektedir.
Not: Teknik hatalar, Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı yasanın 41. maddesine göre re’sen de düzeltilebilir. Bu takdirde ilgililerine tebligat yapılır. Tebligattan itibaren 30 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde düzeltme işlemi kesinleşir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak