Tevhit (Birleştirme) Nedir?

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :
– Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
– Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,
– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği,
– Talep sahibi şirket, vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği,
– Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların ilgili tapu sicil müdürlüklerinden kendi adlarına intikal işlerini yaptırmış olmaları gerekir. 

İzlenecek yol :
– Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Kadastro Müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.
– Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
– Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi teleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
– Birleştirme işlemlerinde herhangi bir kontrol ve ölçü zorunlu olmadıkça araziye gidilmez.
– Kontrol işleminden sonra birleştirme ile ilgili olarak düzenlenen değişiklik tasarımının İmar Yasası ve Yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre; Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde Belediye Encümeninin, dışında ise il İdare Kurulunun olumlu kararı alınmak üzere Belediye veya Valiliğe bir üst yazı ile gönderilir.
– Belediye veya Valilikten olumlu karar geldikten sonra görevli kadastro elemanlarınca :
    * Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha
    * Kadastro gören yerlerde 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. 
– Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgililerce imzalanır.
– Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. 

İşlemin Mali Yönü :
Birleştirme işleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafindan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Döner Sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde istem belgesinin “tutarı” bölümüne malın cinsi yazılır. (Okul yeri, hükümet binası vb.) Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak