Sınırlandırma Haritası Nedir?

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Sınırlandırma haritası, tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır.

İstenen Belge ve Bilgiler :
Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,
Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,
Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda Harita ve Kadastro Mühendisleri odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),
Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve sınırlandınna haritası,
Sınırlandırma işlemi ile ilgili belgeler, 2 takım ve dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. 

İzlenecek yol :
Sınırlandırrna işleminin kontrolü için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. 

İşlemin Mali Yönü :
Sınırlandırma haritalarının kontrolu çin 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mtihendisi sorumluluğunda yaptıkları sınırlandırma haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır. Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır. Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapiştırılmak üzere Damga Vergisi Kanununa göre damga pulu ilgilisince temin edilir. 

Kontrol işlemleri :
Sınırlandırma işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 3 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir. Kontrolden sonra sınırlandırma işlemi ile ilgili 2 takım dosya kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :
Sınırlandırma haritasının yüzölçümü kayıt miktarından küçük ve eşit ise ilgilisinin muvafakati alınmak suretiyle tapu sicil müdürlüğünce gerekli işlem yapılır. İlgilisinin muvafakat etmemesi halinde talep reddedilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak