Yoldan İhdas Haritaları

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Yoldan ihdas, imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

İstenen Belge ve Bilgiler : 
Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliğinin yoldan ihdas işleminin kontrol ve tescilini talep eden yazısı,
İhdasa ilişkin Belediye Encümeni yada İl idare kurulu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,
Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,
Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro meslek odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),
Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yoldan ihdas haritası,
İhdas işlemi ile belgeler; 1 takım asıl, 2 takım asıl niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir. 

İzlenecek yol : 
Yoldan ihdas işleminin kontrolü için, Belediye Başkanının veya Köy Tüzel kişiliği kadastro müdürlüğüne Tapu Kanunu’nun 21. ci maddesi gereğince yazılı talepte bulunur.
İstem belgesi düzenlenir. Başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. 

İşlemin Mali Yönü : 
Yoldan ihdas haritalarının konrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak kadastro değişiklik ve kontrolluk işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı’na yatırılır. Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yoldan ihdas haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır. Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır. Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırmak üzere Damga Vergisi Kanununa göre damga pulu ilgilisince temin edilir. 

Kontrol İşlemleri : Yoldan ihdas işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar. ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığınğ belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra :

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
Kontrolden sonra yoldan ihdas işlemi ile ilgili 3 takım dosya kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğü gönderilir.
Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir. 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :
Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak