Parselin Yerinde Gösterilmesi

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Taşınmaz malın bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :
Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği
Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,
Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.
Talep sahibi şirket, vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği.
Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirascı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. 

İzlenecek yol :
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile görevli kadastro elemanını taşınmaz malın mahalline götürür.
Görevli kadastro elemanı taşınmaz malın bulunduğu yeri herhangi bir ölçü yapmadan, pafta örneğinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterir.
Yer gösterme işleminden sonra, parselin yerini bilinen yollara ve tesislere göre tarif eden ölçeksiz bir kroki düzenlenir. Meskun alanlarda cadde/ sokak adı ile kapı numarası da belirtilir. Bu kroki ilgilisine verilmez. 

İşlemin Mali Yönü :
Parselin yerinde gösterilmesi işlemi için; 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ nin “Kadastro Değişiklik ve Kontrolluk İşlemleri Ücret Çizelgesi’nde” belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Tapu Sicil Müdürlerinin, taşınmaz malın hangi ada ve parselde olduğunun belirlenmesi hakkındaki yazılı taleplerinde, ilgili talep sahibinin kadastro müdürlüğüne müracatı sağlanarak, araziye gidilmesi halinde parselin yerinde gösterilmesi işlemine göre ücret alınır. Mahkemeler ve icra dairelerinin, haciz ve ihtiyati tedbir kararı nedeni ile tapu sicil veya kadastro müdürlüklerinin isteyecekleri, taşınmaz malın ada ve parsel numarasının tespiti taleplerinden döner sermaye ücreti alınmaz. Araziye gidilmesi halinde görevlendirilen personel yolluğu ile taşıt ilgilisince karşılanır.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak