Yola Terk Haritaları Nedir?

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Yola terk haritalari imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlerni nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.

İstenen Belge ve Bilgiler :
Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,
Taşınmaz malın bulundugu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu’nun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,
Yüklenici serbest çalışan harita ye kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,
Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işn yapım bedeli belirlenmelidir)
Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yola terk haritası,
Yola terk işlemi ile ilgili belgeler; 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir. 

İzlenecek yol :
Yola terk işleminin kontrolü için Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliği yada yüklenici (sorumlu) mühendis kadastro müdürlüğüne talepte bulunur.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez. 

İşlemin Mali Yönü :
Yola terk haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yola terk haritalarının kontrolundan çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.
Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na göre damga pulu ilgilisince temin edilir. 

Kontrol İşlemleri :
Yola terk işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksalıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra :
Kadastro gören yerlerde 3 nüsha,
Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
Kontrolden sonra yola terk işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir. 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN
Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak