Köy Yerleşim Haritaları

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Köy yerleşim haritaları, 442 sayılı Köy Kanununa ek 3367 sayılı Kanun ve Köy Yerleşme Alan Uygulama Yönetmeliği’ne göre yapılan haritalardır.

İstenen Belge ve Bilgiler :
Köy yerleşim haritalarının Valilik’çe onaylanarak kesinleştiğini belirten ve tescil talebini içeren Valilik yazısı,
Düzenleme sahası içerisindeki taşınmaz malların tapu kayıt orneği,
Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi,
Kadastro müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçüa, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri,
Köy yerleşim alanı sınırı krokisi,
Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri,
Pafta indeksi, pafta (1 asıl niteliğinde olmak üzere 2 takım kopyası),
Fen klasörü, ayırma çapları,
Teknik rapor, fihrist. 

İzlenecek yol :
Köy yerleşim haritaları Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.
İlgili kurum tarafından veya kurum dışında yaptırılan köy yerleşim haritalarının yapım sorumluluğu bir harita kadastro mühendisi tarafından yüklenilmiş olmalıdır,
Köy yerleşim haritalarının yapımında parselasyon harita ve planların yapımı bölümünde açıklanan esaslar uygulanır. 

İşlemin Mali Yönü :
Köy yerleşim haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları köy yerleşim haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır. Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır. 

Kontrol İşlemleri : Köy yerleşim haritaları ve belgeleri kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir ve üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :
Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak