Parselasyon (İmar Haritaları) Nedir?

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından re’sen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.

İstenen Belge ve Bilgiler :
Parselasyon planının onaylandığı ilan edilerek kesinleştiğini bildiren ve tapuya tescili isteyen ilgili idarenin yazılı talebi,
Parselasyonun dayandığı ve ilgili idarece onaylı, halen yürürlükteki imar planının onay tarihi ve numarası ile pafta numaraları,
Parselasyon planının onaylandığına dair taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu’nun olumlu kararı ve bu karar ile ilgili belgelerin onaylı örneği,
Yüklenici serbest çalışan harita kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi örneği,
Kadastro müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve parselasyon haritası,
Sınırlandırma haritası,
Düzenleme sınırını gösteren kroki,
Düzenleme sahası içine giren kadastro parsellerinin tapu kayıt örnekleri,
Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri,
Fen klasörü, ayırma çapları,
Yeni imar adaları alan hesap, özet, tahsis, dağıtım cetvelleri, D.O.P ve D.O.P.O. hesabı,
Pafta indeksi, pafta, parselasyon haritasının 3 takım ozalit kopyası,
Teknik rapor, fihrist,
Parselasyon işlemi ile ilgili belgeler 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım ve cilt halinde kadastro müdürlüğüne verilir. 

İzlenecek yol :
Parselasyon haritalarının (imar planı), kontrolü ve tescili için Valilik veya Belediye Başkanlığı ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. 

İşlemin Mali Yönü :
Parselasyon haritalarının kontrol için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları parselasyon haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır. Ancak belediyeler ve diğler kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır. Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na göre damga pulu ilgilisince temin edilir. 

Kontrol İşlemleri :
Parselasyon haritaları ve belgeleri kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yuklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir. Kontrolden sonra parselasyon işlemi ile ilgili 3 takım ve cilt halinde kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :
Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak