Mülk Kiralarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Taşınmazın YeriKiralanan taşınmaz belediye sınırları içerisinde ise 6570 sayılı "Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun" hükümlerine tabi olup ilgili kira kontratını bu kanun hükümlerince koruma altına alınır. Eğer ilgili taşınmaz belediye sınırları dışında ise, o taktirde borçlar Kanununun hükümlerine tabiidir. Dolayısı ile kiralanan taşınmazın hangi kanun...

Tapu Takası (Trampa) Nasıl Yapılır?

Tanım : Trampa bir taşınmazın bir başka taşınmazla karşılıklı değiştirilmesidir. İstenen Belge ve Bilgiler : Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait varsa tapu senetleri, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, Trampa yapılacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya...

Tapu Birleştirme (Tevhit) İşlemi Nasıl Yapılır?

Tanım : Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir. İstenen Belge ve Bilgiler : Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri, Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus...

Tapu İpotek Nasıl Yapılır?

Tanım : Halen mevcut veya ileride mevcut olabilecek bir alacağın teminini sağlayabilmek için, taşınmazın malikinin uhdesinden çıkmadan teminat altına alınmasıdır. İpotek için tapu siciline tescil şarttır. Kural olarak tescil için Tapu Sicil Müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesi zorunludur. 2644 Sayılı Tapu Kanununa eklenen fıkra uyarınca konut, ihracat, turizm, sanayi,...

Tapu Ayırma (İfraz) İşlemi Nasıl Yapılır?

Tanım : Ayırma işlemi tapuda tescilli bir parselin birden fazla parsellere ayrılması işlemidir. İstenen Belge ve Bilgiler : Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış plan ve eki belgeler, Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine alt veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi,...

İntifa Hakkı (Kullanma, Yararlanma Hakkı)

Tanım : İntifa hakkı sahibinin hayatı ile sınırlı olarak başkasına ait olan bir şeyden yararlanmak ve kullanmak hakkıdır. İntifa hakkı ayni bir hak niteliğinde olup; intifa hakkı sahibine taşınmazın malikinden ayrı olarak o taşınmazdan kullanma ve yararlanma hakkını verir. Taşınmaz malikinin durumu Kuru mülkiyet (Çıplak Mülkiyet) sahibi olmaktadır.  İntifa...

Gayrimenkul Bağışı Nasıl Yapılır?

Tanım : Taşınmazın karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetinin devredildiği bir işlemdir.  İstenen Belge ve Bilgiler :  1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mailkin sözlü beyanı,  2.Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya...

Miras Taksimi (Dağıtımı) Nasıl Yapılır?

Tanım : Taksim ortak mülkiyet olarak tasarruf edilen taşınmazların her ortağın payına karşılıklı olarak ortaklara tahsis edilmesi işlemidir. Taksimin Şartları : Taksimin yapılabilmesi için aşağıdaki hususların bulunması gerekir : Taksime konu taşınmazların toplu mülkiyet (iştirak hali) veya hisseli mülkiyet (müşterek) olarak tapu kütüğüne tescilli...

Düzeltme (Tashih) İşlemleri Nasıl Yapılır?

İstenen Belge ve Bilgiler : Üzerinde düzeltme istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, Taşınmaz mal sahibinin veya yetkili temsilcisinin fotoğrafı nüfus cüzdanı veya pasaport, Taşınmaz mal sahibinin son alt ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde bir adet vesikalık...

Ölünceye Kadar Bakma Akdi

Tanım : Ölünceye kadar bakma akdi bir malın devri karşılığında bir kimsenin ölünceye kadar bakılmasını gerektiren bir akittir.İstenen Belge ve Bilgiler : Akit Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacaksa; Temlik edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, Bakım alacaklısı,...

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak