Gayrimenkul Bağışı Nasıl Yapılır?

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Taşınmazın karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetinin devredildiği bir işlemdir. 

İstenen Belge ve Bilgiler : 

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mailkin sözlü beyanı, 

2.Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,

3.Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet son alt ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları, 

4.Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge. 

İşlemin Mali Yönü : 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (4.0) pozisyonu gereğince ; 

1.Bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri ayni hakların genel beyan döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 36 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. 

2.Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. 

3.Bağış işleminden sonra, veraset ve intikal vergisi yönünden tapu sicil müdürlüğünce vergi dairesine duyuruda bulunulur. 

4.Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye gore ücret ve Eğitim Katkı Payı tahsil ettirilir.

Not : Medeni Haklarını kullanma yeterliliğine sahip olan herkes taşınmazlarını hibe edebilir. Yaşı küçüğün veya vesayet altındaki kişilerin taşınmazları veli veya vasilerce bağışlanamaz. Hibeyi medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olanlarla, bu hakları kullanma yeterliliğinden yoksun olsa bile temyiz kudretine sahip olan herkes kabul edebilmektedir. Ancak, kanuni temsilcileri tarafından ( Veli,vasi vb.) temsil edilen kişiler, kanuni temsilcileri bu işleme rıza göstermemesi halinde, kendilerine yapılan taşınmaz hibesinin kabul edemezler. Mümeyyiz kütük ve mahcura yapılacak bağışların kabul edilebilmesi için, bağışın herhangi bir şart ve mükellefiyete bağlanmış olması gerekir.

Rücu şartlı Bağış: 

Taşınmaz hibesinde kanunun tapu kütüğüne şerhini kabul ettiği şart rücu şartıdır. Hibe eden, bağış yapılanın kendisinden önce ölmesi halinde taşınmazın mülkiyetinin tekrar kendisine döneceğini şart edebilecek ve bu şartı kütüğe şerh ettirebilecektir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak