Tapu Ayırma (İfraz) İşlemi Nasıl Yapılır?

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Ayırma işlemi tapuda tescilli bir parselin birden fazla parsellere ayrılması işlemidir.

İstenen Belge ve Bilgiler : 
Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış plan ve eki belgeler, Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine alt veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi, İstendiği takdirde, tapu senetlerine yapıştırılmak üzere ayırmalarda (ayrılması istenilen parça sayısı kadar) taşınmaz mal sahibinin son alt ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı, Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya il idare Kurulunun olumlu kararı. 

  İzlenecek yol : 
İfraz işlemi Serbest harita mühendisi tarafından yapılır. İfraz edilecek taşınmaza ait çap ve aplikasyon krokisi Kadastro Müdürlüğünce düzenlenerek ilgilisine verilir. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümen veya İl İdare Kurulu kararı alındıktan sonra ifraz(ayırma) işlemi serbest harita mühendisi tarafından yapılır. Ve taşınmazın köşe noktaları zemine aplike edilir (uygulanır). Kadastro Müdürlüğünce yapılan büro ve arazi kontrolundan sonra düzenlenen belgeler tescil için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. 

  İşlemin Mali Yönü : 
492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (6. a, b) pozisyonuna göre; Ayrılan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usül Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden) az olmamak kaydıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 6 oranında tapu harcı mal sahibinden tahsil edilir. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret ve Eğitim Katkı Payı tahsil ettirilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak