Kamulaştırma Nedir, Nasıl Yapılır?

  • 3 yıl önce
  • 1

Tanım : Kamulaştırma (istimlak), kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının bedelleri ödenmek şartıyla Devlet veya kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :
Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi,
Kamulaştırma kararı (İmar Kanunu hükümlerine göre Belediye Encümeni veya İl İdare kurulu kararına gerek yoktur),
Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mtihendisinin iş yapım sözleşmesi,
Kadastro Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Kamulaştırma haritası (3 adet),
Parselleri kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan kısımların yüzölçümünü gösterir hesap cetvelleri,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve kamulaştırma haritası. 

İzlenecek yol :
Kamulaştırma haritalarının, kontrolu ve tescili için kamu kurum ve kuruluşları ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. Başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. 

İşlemin Mali Yönü : Kamulaştırma haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları kamulaştırma haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuru1uşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.
Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na gore damga pulu ilgilisince temin edilir. 

Kontrol İşlemleri : Kamulaştırma haritaları ve belgeleri kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Kontrol işlem1eri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. (Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha). Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir. Kontrolden sonra kamulaştırma işlemi ile ilgili 3 takım dosya halinde kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir. 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN : Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir. 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç ve Eğitime Katkı Payı tahsil edilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak