Kadastro Müdürlüklerine Başvuru Nasıl Yapılır?

  • 3 yıl önce
  • 1

Kadastro müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri), varsa kanuni temsilcisi (vekil, vasi, kayyım ve kanuni müşavir) vasıtasıyla önce kadastro müdürüne gerekli belgeleriyle birlikte müracaat ederek ne tür işlem yaptırmak istediklerini bildirirler. 
 

Kadastro müdürü istemin taşınmaz mal maliki veya temsilcisinden geldiğini ve ibraz edilen belgelerin de eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra başvuru fişini düzenleyip işlemi ilgili memur ya da memurlara havale eder. 
 

İstemin karşılanabileceğinin anlaşılması halinde ilgilisinin sözlü istemi görevli memurca işin mahiyetine göre istem belgesi düzenlenerek yazılı hale getirilir ve talep sahibinin imzası alınır. 
 

Plan örneği taleplerinde 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen harç miktarı ilgilisi tarafından T.C. Ziraat Bankası’na veya ilgili maliye veznesine yatırılır. Diğer işlemlerde Döner Serrnaye ücretleri Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. 
 

Büro ve arazi kontrol ve ölçüleri yapılarak işin gerektirmesi durumunda tescil bildirimi (beyanname) hazırlanır. Beyannameye damga pulu yapıştırılıp ilgililerin imzaları alınarak tescil yapılmak üzere bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. 

EĞİTİME KATKI PAYI İLE İLGİLİ NOT 
 

4306 sayılı Kanunun Geçici 1/A-9 maddesi ile, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (1) numaralı bölümünde belirtilen tapu işlemlerinde 31 Aralık 2000 tarihine kadar taraflar işin ayrı ayrı 5 000 000 Tl. Eğitim Katkı Payı tahsil edileceği öngörülmüştür. 
 

Aynı maddenin 13. üncü fıkrası ile de, Bakanlar Kurulunun Eğitim Katkı Payını beş katına kadar arttırmaya yetkili olduğu hükmedilmiş olup, Eğitim Katkı Payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak